Jednoduché účtovníctvo

Modul potrebný pre organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, aj pre platiteľov aj neplatiteľov DPH. Súčasťou je saldokonto pohľadávok a záväzkov, pokladňa korunová a valutová, banka korunová a devízová.
- Automatické účtovanie kurzových rozdielov
- Výkazy a prehľdy pre DPH
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch
- Výkaz o majetku a záväzkoch
- Všetky povinné zostavy (Peňažný denník, Pokladničná kniha, Banková kniha, Ročná uzávierka)
- možnosť všetkých výstupov do textového súboru
- možnosť všetkých výstupov do pdf formátu
- možnosť vybraných výstupov do excelu
- vybrané výstupy v nemčine a angličtine
- možnosť pracovať s hospodárskym rokom, rozdielnym od kalendárneho
- možnosť zvoliť domácu menu (štandartne EUR)
- automatické denné zálohy
- zabudovaná ročná závierka vo všetkých moduloch
- užívateľsky prístupné archívne databázy
- a ďalšie ...