Podvojné účtovníctvo a Saldokonto

Modul pre vedenie účtovnej evidencie v režime podvojného účtovníctva s evidenciou pohľadávok a záväzkov. Modul spĺňa legislatívu pre hospodárske, neziskové, príspevkové, rozpočtové organizácie a poisťovne.
- účtovanie podľa oblastí
- dopočet DPH pri účtovaní
- tlač predkontácií pri účtovaní
- automatický výpočet saldokontných rozdielov
- automatický výpočet kurzových rozdielov
- preddefinované účtovné pohyby
- základné účtovné zostavy
- hlavná účtovná kniha
- kniha analytickej evidencie
- účtovný denník
- pokladničná a banková kniha
- výkazy
- výkaz ziskov a strát
- súvaha
- výkazy aktív a pasív
- výkazy hospodárenia stredísk
- prehľad o plnení nákladov
- výnosov a zisku
- výkazy výkonov a zákazok
- možnosť zostavenia vlastných výkazov
- kompletné spracovanie dane z pridanej hodnoty
- prevody pri účtovnej závierke
- definovanie saldokontných účtov v účtovom rozvrhu
- vydané faktúry
- došlé faktúry
- iné pohľadávky a záväzky
- detailné saldokontné zostavy
- príkazy na úhradu
- na tlačiareň
- súbor pre import v homebanking a telebanking
- možnosť všetkých výstupov do textového súboru
- možnosť všetkých výstupov do pdf formátu
- možnosť vybraných výstupov do excelu
- vybrané výstupy v nemčine a angličtine
- možnosť pracovať s hospodárskym rokom, rozdielnym od kalendárneho
- možnosť zvoliť domácu menu (štandartne EUR)
- automatické denné zálohy
- zabudovaná ročná závierka vo všetkých moduloch
- užívateľsky prístupné archívne databázy
- a ďalšie ...